1
Sekkisei 8g Snow CC Powder Refill SPF14/PA+ 03 Moderately Dark, Natural Tone